DITIB-Meschede

Für jedermann - Jederzeit geöffnet

Duyurular

 • 07.06.2019 - Gökmen Polattimur'un kizinin Kinasi (46 Gün Sonra)
 • 08.06.2019 - Hüseyin Dokumaci'nin kizinin Kinasi (47 Gün Sonra)
 • 09.06.2019 - Hüseyin Dokumaci'nin kizinin Dügünü (48 Gün Sonra)
 • 22.06.2019 - Ahmet Altincioglu'nun oglunun dügünü var (61 Gün Sonra)
 • 07.09.2019 - DÜGÜN (138 Gün Sonra)
  Mustafa Boyali'nin oglunun dügünü var
 • 09.09.2019 - Gökmen Polattimur'un Kizinin Dügünü (140 Gün Sonra)
 • 11.10.2019 - Mutlu Ergül'ün kizinin Kinasi (172 Gün Sonra)
 • 12.10.2019 - Mutlu Ergül'ün Kizinin Dügünü (173 Gün Sonra)
Tüm Duyuruları Göster

 

Hakk?m?zda?

Diyanet ??leri Türk ?slam Birli?i Genel Merkezi olarak, Almanya´da insanlar?m?za hizmet veren 896 derne?i bir çat? alt?nda temsil etmekteyiz. Organizasyon olarak misyonumuz, müslümanlara ibadet edebilece?i yer ve imkanlar? haz?rlamak, uyum ile ilgili proje ve aktiviteler sunmak, sosyal ve kültürel alanlarda çal??malar yapmak, herkese ayn? mesafede yakla?arak, semavi dinlerin di?er temsilcilerine kar?? aç?k ve dostane ili?kilerini her alanda devam ettirmektir.

Neler yap?yoruz?

D?T?B, temsil etti?i kitle itibariyle, ço?unlu?u Türkler olmak üzere, her milliyetten ve her ya?tan insana dini, sosyal ve e?itim alanlar?nda hizmet sunmaktad?r. Çal??malar?m?z gençlere, ya?l?lara, han?mlara ve uyum ihtiyac? olan tüm göçmenlere yöneliktir. Kap?m?z sadece Türk veya müslüman karde?lerimize de?il, bizlden hizmet almak isteyen herkese aç?kt?r.

Kurulu? ve Te?kilat Yap?s? :

Diyanet ??leri Türk ?slam Birli?i dini, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri gerçekle?tirmek ve Almanya genelindeki kendisine ba?l? derneklerin bu tür faaliyetlerini koordine etmek amac?yle, 05.07.1984 tarihinde 230 dernekle kurulu?u gerçekle?en ve bu gün 896 ba?l? derne?e ula?an, Alman dernekler yasalar?na göre kurulu?unu tamamlam??, yap?lan kamuoyu yoklamalar? ve istatistiklerine göre, Almanya’daki müslümanlar?n %70’nin teveccühünü kazanm?? alan?ndaki en büyük sivil toplum örgütüdür.

Ba?l? derneklerimiz, ayn? zamanda hukuki ve mali ba??ms?zl??a haiz tescilli tüzel ki?ilerdir. Te?kilat?m?z, D?T?B’in tüzü?ünü, ortak amaçlar?n? ve genel prensiplerini kabul eden ba?l? derneklerimizin üst kurulu?udur.

D?T?B‘in Organlar?:

D?T?B’in organlar? Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Dan??ma Kurulu ve Kasa Deneticilerinden olu?maktad?r.

Genel Kurul :

Genel Kurul her iki y?lda bir toplan?r ve te?kilat?n en yüksek karar organ?d?r.

Yönetim Kurulu :

Yönetim Kurulu, Genel Kurul taraf?ndan iki y?l süreyle seçilir ve 7 ki?iden olu?ur.

Üyeleri: Ba?kan, Ba?kan Yard?mc?s?, Sekreter, Sekreter Yard?mc?s?, Muhasip, Muhasip Yard?mc?s? ve Yönetim Kurulu Üyesi.

Dan??ma Kurulu, D?T?B’in en yüksek isti?are ve denetim organ?d?r. 5 din adam?ndan olu?ur.

Denetleme Kurulu :

Genel Kurul taraf?ndan her iki y?lda bir seçilir ve iki ki?iden olu?ur.

D?T?B’in ?lke ve Prensipleri

Birli?in hizmet ve faaliyetlerinde özenle riayet etti?i temel prensipleri ?unlard?r:

  1. Birlik; Almanya’n?n hür demokratik düzenine ba?l?d?r. Anayasa ve bütün yasalara titizlikle riàyet eder. Bütün faaliyetlerini hukuk çerçevesinde yürütür.
  2. Birlik; partilerüstü bir kurulu?tur. Bütün siyasî partilere e?it uzakl?ktad?r ve kesinlikle politik faaliyetlerde bulunmaz. Herhangi bir siyasi partiye angaje olmaz.
  3. Birli?in Dernekler Yasas?na göre çal??ma alan?, görev ve sorumluluklar?, ilgili makamlarca tescil edilen tüzü?ünde aç?kça ifade edilmi?tir.
  4. Birlik; çal??malar?nda di?er din mensuplar?na kar?? ?slâmiyet"in de temel ilkelerinden olan sevgi, sayg?, ho?görü, tolerans ve dayan??ma prensiplerine uygun olarak davran?r. Her türlü ?iddeti ve ?iddete ça?r?y? kesinlikle reddeder.
  5. Birlik; çal??malar?nda üyelerine e?it muamelede bulunur. Hem üyelerine, hem de d??ar?ya kar?? ?effaft?r.
  6. Birlik; sadece ve do?rudan do?ruya toplum yarar?na dinî, hayrî, kültürel ve sportif gayeler güder.
  7. Birlik; Tüzü?ündeki amaçlar? gerçekle?tirmek için faaliyetlerini fahrî olarak yürütür,

Amaç ve Hedefler:

   Diyanet ??leri Türk ?slam Birli?i`nin ba?l?klar halinde amaç ve gayeleri ?unlard?r:
   • Dini Faaliyetleri gerçekle?tirmek, desteklemek ve bizzat icra etmek,
   • Di?er din mensuplar? ile diyalog ve iyi ili?kiler kurmak,
   • Cemaatimizin öz kültürüne hakim olarak ve bunu unutmadan ya?amas?n? desteklemek,
   • Ayr? din ve kültürden olan insanlar?n birarada, kar??l?kl? ho?görü içerisinde ya?amalar?n? desteklemek,
   • Burada ya?ayan cemaatimize sosyal dan??manl?k hizmetleri sunmak,
   • Almanya genelinde ba?l? cemiyetlerimizin dini, kültürel ve sosyal faaliyetlerini koordine etmek,
   • Ba?l? cemiyetlerimizin uyum ile ilgili faaliyetlerini organize etmek,
   • Göçmen durumunda olan ve lisan eksikli?i bulunanlar?n lisan ö?renmelerini desteklemek,
   • Almanya genelinde müslümanlar?n ibadet edebilmeleri için cami ve ibadethaneler temin etmek,
   • Gençlik ve spor hizmetlerini desteklemek,
   • Ya?l? ve muhtaçlar? desteklemek,
   • E?itim ve ilmi çal??malar? desteklemek,
   • Do?al afet ma?durlar?n? yard?m kampanyalar? yapmak suretiyle desteklemek,
   • Hacca gitmek isteyenlere yard?mc? olmak,
   • Ba?l? derneklerimizin hizmet içi e?itimini sa?lamak,
   • Kad?n kollar?n? ve kad?nlar?m?z?n çal??malar?n? desteklemek,
   • Cenazelerin dini vecibelerini yerine getirmek,
   • Telefon ile dini sorulara cevap vermek,
   • Dini konularda bilirki?i s?fat?yle fetva vermek,

 

Daha Ayr?nt?l? bilgi için www.ditib.de t?klay?n?z